prayer

8437C5C9 8EFB 417D 93F7 617AFD5DB61B
Praying in a Lawn | Ogah Friday David

By Ogah Friday David I do not fret when my prayer refuses flight. Perhaps I…